Samantha Drake

Samantha Drake

Undergraduate Student
Email: sdrake1@uci.edu
LinkedIn